Stanovy

 

 

 

 

STANOVY V-FIT 

                                 STANOVY      OBČIANSKEHO    ZDRUŽENIA

 

                                                     Čl. I.

                                        

                                     Názov občianskeho združenia

 

 Názov občianskeho združenia:         V – FIT – športovo-relaxačné centrum

                     

                                                    Čl. II.

 

                                     Sídlo občianskeho združenia

 

Sídlo občianskeho združenia:           Gercenova 8/F, 851 01 Bratislava 5

 

                                                   Čl. III.

 

                                     Základné ustanovenia

 

  1. V – FIT – športovo-relaxačné centrum, Gercenova 8/F, Bratislava je v zmysle

     zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

     dobrovoľným združením občanov.

  2. V - FIT – športovo-relaxačné centrum, je samostatnou a nezávislou právnickou

     osobou vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a vnútorných predpisov

     a podľa právnych noriem Slovenskej republiky.

    

                                                  Čl. IV.

 

                                  Cieľ občianskeho združenia

 

  1. V – FIT - športovo-relaxačné centrum je dobrovoľnou organizáciou združujúcou
      záujemcov orientovaných na oblasť športu.

  2. Cieľom združenia je najmä u detí a mládeže radosť z pohybu a boj proti drogám.
      U ostatných  je to regenerácia a prevencia proti chorobám.
  3. Ponúka rôznorodú a vzájomne sa doplňujúcu mozaiku pohybových aktivít

      a programy športovej činnosti ako významný faktor pre rozvoj telesnej zdatnosti

      a podpory zdravia jednotlivcov i populácie.

  4. Vedie deti a mládež ku športovej činnosti, kultúre a vytvára podmienky pre

      športové vyžitie v rôznych druhoch športu (napr. aerobik, tanec, gymnastika ...).

  5. Rozvíja rekreačnú športovú činnosť zameranú hlavne na deti, mládež, ale aj na

      rodiny, pracujúcich, telesne a mentálne postihnuté osoby.

  6. V spolupráci s ostatnými klubmi podobného zamerania na Slovensku a v zahraničí

      organizuje prehliadky a exhibície.

  7. Organizuje športové, telovýchovné a kultúrne aktivity na základných, stredných
      a materských školách pre svojich členov a aj pre ostatnú verejnosť.

  8. Organizuje športové súťaže a podujatia.

  9. Organizuje športové kurzy, prednášky a semináre pre fyzické osoby
      /resp. pre verejnosť/.

10. Organizuje nácviky, sústredenia, vystúpenia, detský a mládežnícky športový tábor 
      pre pohybovú prípravu a oddych v priebehu celého roka. 

11. Organizuje relaxačné pobyty pre regeneráciu a oddych.

12. Obhajuje záujmy svojich členov a umožňuje podľa svojich možností zvyšovanie
      kvalifikácie trénerov / napr. školenie, kurzy/.

13. Spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami pôsobiacimi v oblasti telesnej

      kultúry a podporujúcimi oblasť telesnej kultúry.

14. Propaguje vlastnú činnosť, telesnú výchovu a šport.

15. Vytvára podľa svojich možností ekonomické, materiálno technické, personálne,

     administratívne, sociálne, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť OZ i jej členov.

16. Vytvára podľa svojich možností podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb

     svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti v oblasti telesnej výchovy, športu, ale aj

     v spoločenskom a kultúrnom živote, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju

     pohybových i telesných zručností a schopností, k upevňovaniu fyzického a duševného

     zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými 

     vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.

    

                                              

 

 

                                                        Čl. V.

 

                                   Členstvo v občianskom združení

 

 

1.     Členom združenia môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so

stanovami V – FIT - športovo-relaxačného centra a vyplní písomnú prihlášku. Maloletí
sa môžu stať členom iba na základe písomnej prihlášky podpísanej rodičom,
resp. ich zákonným zástupcom.

      2.    Prihláška musí byť podaná písomne a musí obsahovať: meno a priezvisko, rok narodenia,

             telefonický kontakt, prehlásenie žiadateľa, že pozná svoj zdravotný stav a podpis

žiadateľa o členstvo.

      3.    O prijatí za člena združenia rozhoduje výkonný výbor na základe písomnej prihlášky.

      4.    Členstvo vzniká dňom prijatia člena.     

       5.   Člen má právo:  -     podieľať sa na činnosti združenia

                                       -     voliť a byť volený do orgánov združenia po dovŕšení 18. roku života

                                       -     dodávať návrhy a pripomienky

       6.   Povinnosti člena sú:    

-      dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy a uznesenia
orgánov združenia

-      plniť rozhodnutia orgánov združenia

-      aktívne sa zapájať do činnosti združenia

-      chrániť a ošetrovať majetok združenia

-      vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play, dbať

o dobré meno združenia

-      riadne a včas platiť členské príspevky a iné príspevky, ktoré schválili orgány združenia

-      riadne plniť funkcie a úlohy, ktorými ho poverilo združenie

 

    7. Členstvo zaniká:                -    oznámením člena o vystúpení z občianskeho združenia                                                        

                                                   -    vyškrtnutím pre neplnenie si základných povinností

 -    vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie

 -    smrťou

                                            

O vyškrtnutí a vylúčení rozhoduje výkonný výbor.

 

      

 Čl. VI.

 

                          Orgány občianskeho združenia

 

 

Orgánmi občianskeho združenia sú:         a) členská schôdza alebo mimoriadna

                                                                       členská schôdza

                                                                   b) výkonný výbor

                                                                   c) predseda

                                                                   d) hospodár

                                                                   e) revízor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Čl. VII.    

       

                                                        Členská schôdza

 

1.      Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza, utvorená zo všetkých členov

       združenia. Koná sa raz za kalendárny rok, resp. mimoriadna členská schôdza

       a zvoláva ju výkonný výbor.

 

2.     Do výlučnej pôsobnosti schôdze patrí:

             a) schvaľuje vznik, rozpustenie a zánik združenia, zlúčenie, vstúpenie 

                 (členstvo) do inej právnickej osoby alebo vystúpenie z inej právnickej osoby.

            b) schvaľuje stanovy, vnútorné predpisy a symboliku združenia, ich zmeny a dodatky 

            c) schvaľuje správu o činnosti, o hospodárení a majetku za uplynulé obdobie,

                ktorú predkladá výkonný výbor

            d) volí a odvoláva členov výkonného výboru na obdobie troch rokov

            e) volí a odvoláva revízora na obdobie troch rokov

 

      3.   Členská schôdza, resp. mimoriadna členská schôdza sa uznáša nadpolovičnou

            väčšinou.  O zmene vlastných stanov, o vystúpení, zániku a odvolaní člena

            výboru  sa uznáša 2/3 väčšinou.

 

                                                                                                     

                                                               Čl. VIII

 

                                                         Výkonný výbor

 

1.     Výkonný výbor je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu,
má štyroch členov.

2.     Do výlučnej pôsobnosti výkonného výboru patrí:

a)     riadenie činnosti združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu

b)    voľba a odvolanie predsedu, hospodára.

c)     voľba a odvolanie členov výkonného výboru

d)    zvolávanie a príprava členských schôdzí združenia

e)     rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci členskej schôdze,
 resp. mimoriadnej členskej schôdze a rozhoduje o zásadách hospodárenia s 
finančnými prostriedkami.  

            3.   Členom výkonného výboru môže byť len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a

                  v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Za bezúhonného sa nepovažuje ten,
                  kto bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

4.  Členstvo vo výkonnom výbore je dobrovoľnou a neplatenou funkciou.

5.  Členstvo vo výkonnom výbore zaniká:

              a) uplynutím funkčného obdobia

              b) odstúpením

              c) odvolaním 

       d) smrťou

      6.     Výkonný výbor zvoláva predseda, alebo jeho zástupca a vedie ich.

      7.      Výkonný výbor  je schopný sa uznášať, ak sa zasadania zúčastní nadpolovičná

               väčšina členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 

      8.      Na uvoľnené miesto člena výboru výkonný výbor kooptuje do 30 dní od uvoľnenia                                                               

               miesta nového člena. Táto kooptácia podlieha schváleniu najbližšej členskej schôdzi.

 

   

 

                                                

 

                                               

 

                                                  

 

                                                   

 

 

                                                  

 

                                                       Čl. IX.

 

                                                   Predseda

 

1.     Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť a koná  

             v jeho mene.

2.     Predsedu volí a odvoláva výkonný výbor.

3.     Funkčné obdobie je trojročné.

4.     Predsedom môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je   
bezúhonná.

5.     Návrh na voľbu a odvolanie predsedu môže podať každý člen výkonného výboru
alebo revízor.

 

 

 

                                               

                                                     Čl. X.

 

                                                  Hospodár

 

1.     Hospodár zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti vo všetkých jeho

            činnostiach.

2.     Hospodár riadi finančné záležitosti združenia.

3.     Hospodár je druhým štatutárnym zástupcom združenia.

4.     Hospodára volí a odvoláva výkonný výbor.

5.     Funkčné obdobie hospodára je trojročné.

 

 

 

                                                         Čl. XI.

 

                                                 Revízor

 

1.     Revízor je kontrolným orgánom združenia.

2.     Revízora volí a odvoláva členská schôdza.

3.     Funkčné obdobie revízora je trojročné.

4.     Revízor je oprávnený nahliadnuť do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa

      činností združenia a kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so   
      skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade so všeobecne
       záväznými predpismi a stanovami.        

             5.    Revízor má právo zúčastňovať sa na schôdzach výkonného výboru s poradným

                    hlasom.

      6.     Revízor je dobrovoľnou a neplatenou funkciou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Čl. XII.

 

                                                         Zásady  hospodárenia

 

1.     Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2.     Príjmami združenia sú príjmy plynúce z činností združenia:

a)     členské príspevky podľa stanov

b)    dary – peňažnej i nepeňažnej povahy vrátane poskytnutých služieb
/napr. 1 000 eur, súprava dresov, bezplatné poskytnutie športového areálu/ a príspevky od fyzických osôb a právnických osôb

c)     príjmy z telovýchovnej, športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej verejnoprospešnej činnosti združenia, príjmy zo športových kurzov, prednášok a seminárov pre fyzické osoby /resp. pre verejnosť/.

d)    dotácie, príspevky a granty od fyzických osôb a právnických osôb, zo štátneho

rozpočtu alebo štátneho fondu

e)     príjmy z verejných zbierok

f)     príjmy z účasti aj organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských, športových

podujatí, športového tábora, súťaží, exhibícií (napr. príjmy zo štartovného, resp. účastníckeho poplatku oprávňujúceho jednotlivcov a družstvá zúčastniť sa na

      športovom podujatí a iné)

g)    peňažné a nepeňažné ceny, ktoré pre združenie získali jednotlivci a družstvá na

      športových súťažiach a podujatiach

h)     dedičstvo v peňažnej forme alebo príjem z predaja dedičstva získaného v inej forme

i)      príjmy podľa § 50 ZDP (t.j. z podielu  2% zaplatenej dane)

j)      príjmy z lotérií a iných podobných hier

k)     príjmy z predaja vlastnej literatúry podporujúcej účel združenia

l)      úrok alebo iný výnos plynúci z peňažných prostriedkov bežných a vkladových účtov

2.     Výdavkami združenia sú výdavky na podporu cieľa združenia:

a)     výdavky na činnosť podľa stanov

- výdavky materiálno technické zabezpečenie – dresy, obutie, športové náčinie, 
  pomôcky a športové vybavenie do športovo-relaxačného centra a ich údržba 

- výdavky na administratívu a organizáciu športovej a telovýchovnej činnosti

- odmeny a cestovné náhrady vyplatené členom združenia za ich účasť, resp. 
  dosiahnuté výsledky na športových a telovýchovných podujatiach  

- odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov združenia za výkon funkcie
  – napr. odmeny pre tzv. dobrovoľných členov výboru

- odmeny a náhrady vyplatené rozhodcom, usporiadateľom, zdravotníkom .......na
  športových podujatiach

- odmeny a honoráre pre autorov choreografií a pre externých pracovníkov /lektorov/
- výdavky na prevádzku, údržbu a prenájom

- výdavky na dopravu, ubytovanie a stravovanie členov /športovcov, realizačných
  tímov/ na športové podujatie, vystúpenie, sústredenie, vrátane dopravy športových
  pomôcok.

- ubytovanie a stravovanie počas sústredení, táborov, relaxačných pobytov

- výdavky na regeneráciu a rehabilitáciu športovcov
- príspevky na zvyšovanie kvalifikácie trénerov formou kurzov, seminárov a iné.

- štartovné, registračné a iné poplatky, ktoré združenie uhrádza organizátorom
  športových podujatí a súťaží /napr. športovým zväzom, medzinárodným
  federáciám.../

- výdavky na propagáciu hlavnej činnosti združenia a jeho podujatí

- poplatky za vedenie účtov, bankové operácie, telekomunikačné poplatky, poplatky
  za šírenie hudobnej produkcie, výdavky na ochrannú známku a meno                        

- iné výdavky, ktorých schválenie podlieha súhlasu výkonného výboru

                    b)  - poplatky a iné výdavky vynaložené na získanie podielu z 2% zo zaplatenej dane

                    c)  - výdavky vynaložené na získanie darov

                    d)  - výdavky vynaložené na poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu /MŠ SR, MF SR .../

                    e)  -  výdavky vynaložené na príjmy z grantov

          4.        Evidencia príjmov a výdavkov prebieha formou jednoduchého účtovníctva

                            v znení príslušných predpisov. Evidenciu vedie hospodár združenia.

 

 

 

                                                                           Čl. XIII.

 

                                                                   Zánik združenia

 

 

1.     O zániku združenia jeho zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným
            rozpustením, rozhoduje najvyšší orgán.

2.     Najvyšší orgán menuje likvidátora (likvidačnú komisiu), ktorý vyrovná všetky dlhy
            a záväzky a s likvidačným majetkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.

3.     Združenie zaniká dňom výmazu z registra občianskych združení.

 

                                                                            Čl. XIV.

 

                                                            Záverečné ustanovenia

 

1.     Občianske združenie V - FIT – športovo-relaxačné centrum je právnickou osobou
             s právnou subjektivitou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. Navonok ju zastupuje 
             predseda a hospodár.

2.     Občianske združenie V - FIT – športovo-relaxačné centrum vzniká dňom registrácie
            na MV SR.

3.     Zmeny a úpravy v stanovách schvaľuje členská schôdza.

4.     Tieto stanovy sú platné na dobu neurčitú.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa   12. 7. 2010 

 

 

 

 

Registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 6.8.2010,

číslo spisové: VVS/1-900/90-360 18

IČO : 42180287 -  pridelené Slovenským štatistickým úradom Slovenskej republiky dňa 18.8.2010

Právna forma: 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Odvetvie ekonomickej činnosti – hlavná činnosť (OKEČ): 93120 Činnosti športových klubov